SLIM SNELHEIDSADVIES BIJ FRANS OP DEN BULT

posted on February 3, 2020 / IN Uncategorized / 0 Comments

SLIM SNELHEIDSADVIES BIJ FRANS OP DEN BULT

‘Alleen nog maar stoppen voor een gehaktbal’

Inleiding

De druk op het Nederlandse wegennet neemt toe wat ten koste gaat van de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het alsmaar meer asfalt neerleggen om dit probleem op te lossen is niet altijd de (gewenste) oplossing, waardoor er behoefte is aan nieuwe technologieën zodat we met zijn allen slimmer van deur tot deur kunnen reizen. Oftewel, er is behoefte aan smart mobility. Met Predictive Cruise Control (PCC) zijn wij bezig om een slimme oplossing te ontwikkelen voor deze problematiek. Een van de toepassingen van PCC is een slim snelheidsadvies voor vrachtverkeer bij verkeerregelinstallaties (VRI’s).

Het doel van dit slimme snelheidsadvies is vrachtverkeer bij de VRI aan te laten komen op het moment dat het verkeerslicht op groen staat, waardoor vrachtwagens minder vaak hoeven te stoppen. Dit zal weer resulteren in minder brandstofverbruik – stoppen en optrekken kost meer brandstof dan rollend de VRI passeren – en een relaxtere rit voor de chauffeur wanneer hij weet dat harder rijden dan het snelheidsadvies geen voordeel oplevert. Optrekkende vrachtwagens zorgen daarnaast voor meer geluids- en luchtvervuiling dan rollende vrachtwagens, waardoor PCC ten goede komt aan de leefomgeving. Ook de wegbeheerder zal er vrolijk van worden als vrachtverkeer minder vaak stopt. Een remmende zwaar beladen vrachtwagen is behoorlijk belastend voor het wegdek. Met een slim snelheidsadvies wordt daarom de onderhoudscyclus van het asfalt verlengd.

Hoewel VRI’s steeds slimmer worden – zogenaamde intelligente VRI’s (iVRI’s) kunnen doormiddel van data-uitwisseling met verkeer hun regelingen aanpassen – zal er ook vanaf de aanbodzijde gestuurd moeten worden om verkeer te kunnen homogeniseren. In andere woorden: de VRI kan nog zo slim zijn, als het aankomende verkeer heel erg dom is, is te behalen winst minimaal. Hoe groot de te behalen winst door gebruik te maken van een slim snelheidsadvies bij vrachtverkeer is, kunnen we doormiddel van een simulatiestudie kwantificeren. We gebruiken daarvoor de casus bij de VRI bij het wegrestaurant Frans op den Bult, waar de N737 en de N342 elkaar kruisen.

Modelopzet

We beschouwen (i) het percentage vrachtverkeer dat uitgerust is met het slimme snelheidsadvies van PCC en (ii) de minimum toegestane snelheid voor het snelheidsadvies als variërende factoren voor de te simuleren scenario’s. We variëren het percentage vrachtverkeer met PCC om te onderzoeken wat het effect is op de rest van het verkeer. De minimum snelheid als factor is van belang om inzicht te krijgen in de trade-off PCC-voordelen vs. veiligheid: met een lagere minimum adviessnelheid kunnen we meer stops voorkomen, maar leidt tot een groter snelheidsverschil met de rest van het verkeer waardoor de kans op ongelukken toeneemt. We variëren het percentage PCC-gebruikers voor vrachtverkeer van 10% tot en met 100% met stappen van 10%. Wat betreft de minimum snelheid beginnen we bij 70 km/u en verlagen deze met stappen van 10 km/u tot en met 40 km/u. Daardoor komt het totaal aantal te toetsen scenario’s op 40 (10 verschillende percentages van PCC-gebruikers x 4 minimale snelheden) uit. Deze scenario’s vergelijken we met de nul-situatie: geen enkele vrachtwagen is uitgerust met PCC. Doordat er in de nul-situatie geen PCC aanwezig is, is een minimale adviessnelheid niet van toepassing.

Resultaten

Uit de simulatiestudie blijkt dat er op de rustige tijdstippen (voor 7 uur ’s ochtends en na 9 uur ’s avonds) weinig winst valt te behalen. Op deze tijdstippen rijdt er al weinig verkeer en het verkeer dat er rijdt, krijgt vaak al groen doordat het zich aanmeldt via de detectielussen bij de VRI en de kans dat er verkeer vanuit andere richtingen komt klein is. Gedurende de ochtendspits – tussen 7 en 9 uur ’s ochtends – en avondspits – tussen 4 en 8 uur ’s avonds – kan PCC zelfs verstorend werken. Wanneer er een wachtrij bij de VRI staat waardoor de vrachtwagen minimaal een groencyclus moet wachten, kan een snelheidsadvies wat langzamer is dan de gewenste snelheid er juist voor zorgen dat verkeer achter de PCC-vrachtwagen ook afgeremd wordt en het groene licht net niet haalt. Het is dan juist zaak om zo snel mogelijk aan te sluiten in de rij zodat gedurende elke groentijd zoveel mogelijk voertuigen kunnen passeren.

PCC werkt daarom het beste in de tijdsperiode tussen de avond- en ochtendspits. Figuur 1 geeft in een 3D-afbeelding de resultaten van het aantal voorkomen stops per scenario in deze tijdsperiode weer. Op de x-as staan de percentages PCC-gebruikers onder vrachtverkeer, op de y-as staan de verschillende minimum snelheden en op de z-as het aantal voorkomen stops uitgedrukt in percentages van het totaal aantal stops in de nul-situatie.

Er is een sterke negatieve correlatie in de figuur te ontdekken tussen de minimum snelheid en het aantal voorkomen stops: hoe lager de minimum snelheid des te meer stops kunnen voorkomen worden. Doordat het toegestaan is om langzamer te rijden, kan de snelheid beter worden aangepast op de groentijden van de VRI waardoor gemakkelijker een groenlicht gehaald wordt en een stop voorkomen. En er is een sterke positieve relatie te ontdekken tussen het aantal PCC-gebruikers en het totaal aantal voorkomen stops, dus hoe meer PCC-vrachtwagens, des te minder stops. In het best presterende scenario – een minimum snelheid van 40 km/u en 100% PCC-vrachtverkeer – worden 25% van de stops voorkomen.

In Figuur 2 worden het gemiddelde aantal stops van de PCC-vrachtwagens afgezet tegen het gemiddelde aantal stops van de vrachtwagens zonder PCC. Op de x-as staat het percentage PCC-gebruikers en op de y-as staat het percentage dat een PCC-vrachtwagen minder hoeft te stoppen ten opzichte van een vrachtwagen zonder PCC. Elke minimum snelheid die getoetst is in de scenario’s (40 km/u, 50 km/u, 60 km/u en 70 km/u) heeft een lijn in de grafiek.

Vergeleken met vrachtwagens zonder PCC stoppen PCC-vrachtwagens gemiddeld gezien in alle scenario’s minder vaak. Opvallend is dat het verschil op een bepaald moment – bij ongeveer 60% PCC-gebruikers – kleiner wordt naarmate het percentage PCC-gebruikers groter wordt. In ander woorden: bij een hoog percentage PCC-gebruikers genieten ook de niet-gebruikers de voordelen ervan.

Conclusie

De simulatiestudie laat zien dat er potentie zit in een slim snelheidsadvies bij VRI’s zoals die bij Frans op den Bult, maar dat dit wel afhankelijk is van de verkeersintensiteit. PCC kan daarom een eerste stap te zijn om in de toekomst al het vrachtverkeer rijdend te houden, zodat de vrachtwagenchauffeur alleen nog maar bij het wegrestaurant hoeft te stoppen om een gehaktbal te halen.

    By admin

    No Comments

    Please use the form to leave a comment

    Leave a comment.